Privacyverklaring
De besloten vennootschap Computel Standby B.V. (hierna te noemen “Computel Standby”) respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt. In deze privacyverklaring licht Computel Standby toe hoe de persoonsgegevens worden verwerkt.

Onze contactgegevens
Computel Standby is de verwerkingsverantwoordelijke en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 08075358. Computel Standby is gevestigd aan de Schumanpark 29-31 in (7336 AM) Apeldoorn. Ons telefoonnummer is 055-5772890 en ons e-mailadres is info@computel.nl.

(Bijzondere) Persoonsgegevens die Computel Standby verwerkt
Computel Standby verwerkt de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, die tijdens uw bezoek aan onze website worden gegenereerd of die Computel Standby van derde ontvangen. Dit geschiedt bijvoorbeeld doordat u het contactformulier invult op onze website.

Bij het gebruik van onze diensten en/of een bezoek aan onze website kunt u de volgende persoonsgegevens aan ons verstrekken of kunnen de volgende persoonsgegevens worden gegenereerd:

– Contactgegevens (o.a. NAW, geboortedatum, geslacht, e-mail en telefoonnummer)
– Digitale gegevens (o.a. IP-adres)

tanten verwerkt Computel Standby daarnaast (mogelijk aan de hand van uw sollicitatiebrief en cv) nog andere contactgegevens, economische en financiële gegevens, locatiegegevens en bepaalde bijzondere persoonsgegevens (bijvoorbeeld uw BSN-nummer).

Verwerkingsdoeleinden
Computel Standby verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– om een klantenbestand bij te houden
– om met u te communiceren
– om een overeenkomst met u aan te gaan en/of levering van diensten en producten
– om betalingen af te handelen
– voor marketing- en acquisitiedoeleinden
– om uw sollicitatie in behandeling te nemen
– om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

Indien u ervoor kiest om bepaalde (bijzondere) persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken terwijl deze noodzakelijk zijn, kan dit bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat Computel Standby uw informatieverzoek niet kan beantwoorden, uw sollicitatie niet in behandeling kan nemen of u niet adequaat van dienst kan zijn. Computel Standby kan bijvoorbeeld de (digitale) nieuwsbrief niet aan u verstrekken, indien u weigert om uw (e-mail)adres aan ons te verstrekken.

Grondslagen
Het is Computel Standby enkel toegestaan om persoonsgegevens te verwerken indien daarvoor een wettelijke grondslag is. In bepaalde gevallen zal uw toestemming als grondslag gelden voor het verwerken van uw (bijzondere) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening. Ook zal in veel gevallen de overeenkomst van opdracht die u met ons aangaat als grondslag dienen voor het verwerken van persoonsgegevens. Computel Standby kan in bepaalde gevallen daarnaast wettelijk verplicht zijn om uw (bijzondere) persoonsgegevens te verwerken. Ten slotte is de verwerking van bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Dit is onder meer het geval voor marketing- en acquisitiedoeleinden. Hetzelfde kan gelden voor de (noodzakelijke) verwerking van persoonsgegevens van derden.

Verzenden naar derden
Computel Standby deelt de persoonsgegevens in beginsel niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is ten behoeve van onze dienstverlening of de gesloten overeenkomst met u, u uw uitdrukkelijke toestemming heeft verleend of een wettelijke verplichting daartoe bestaat. Computel Standby heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met de bedrijven die de persoonsgegevens in opdracht van ons verwerken.

Computel Standby verstrekt persoonsgegevens, zoals uw contactgegevens en economische en financiële gegevens, aan bijvoorbeeld Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), Unet en Key Systems. De persoonsgegevens worden digitaal opgeslagen in het datacenter van Computel.

De persoonsgegevens worden door Computel Standby niet verzonden naar landen buiten de Europese Unie.

Beveiliging
Computel Standby heeft passende juridische, technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de persoonsgegevens onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Computel Standby heeft onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen. Zij maakt gebruik van logische toegangscontrole en hanteert sterke wachtwoorden. Computel Standby maakt gebruik van fysieke en organisatorische toegangsbeveiliging. Zij maakt gebruikt van encryptie (versleuteling) van digitale bestande met persoonsgegevens. Computel Standby heeft de netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie beveiligd. Computel Standby maakt bij haar website gebruik van HTTPS om de persoonsgegevens te beschermen. Hierdoor worden de persoonsgegevens versleuteld, zodat deze niet door derden kunnen worden ingezien. Indien u via de website met Computel Standby communiceert, dan kunnen alleen u en Computel Standby de gegevens die u verstuurt inzien. De personen die namens Computel Standby toegang hebben tot de persoonsgegevens en de door Computel Standby ingeschakelde derden zijn gehouden tot geheimhouding.

Bewaartermijn
Computel Standby zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Computel Standby hanteert daarbij de volgende bewaartermijnen. De economische en financiële gegevens bewaart zij tot zeven jaar na het moment van vastlegging gelet op de geldende fiscale bewaarplicht. Informatie die u heeft verstrekt ten behoeve van een sollicitatie bewaren wij tot vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure. De via de website verstrekte gegevens worden maximaal twee jaar bewaard vanaf het moment van vastlegging.

Uw rechten
U heeft de volgende rechten ten aanzien van onze verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om de door u gegeven toestemming in te trekken. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, over te dragen, te wijzigen, te beperken en te wissen. Ook heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft over uw rechten en/of de verwerking van de persoonsgegevens neemt u dan contact met ons op.

Indien u van uw rechten gebruik wenst te maken, kunt u daarover een verzoek sturen naar ons e-mailadres. Om er zeker van te zijn dat een verzoek door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs met een verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om uw BSN-nummer zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. De kopie van uw identiteitsbewijs zal na verificatie, doch uiterlijk binnen vier weken na verstrekking, worden verwijderd. Computel Standby spant zich in om binnen vier weken na uw verzoek daarop te reageren.

Klachten?
Heeft u klachten over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u hierover contact opnemen met ons. Mochten wij er (onverhoopt) gezamenlijk niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie daarover.

Wijzigen privacyverklaring
Computel Standby behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn indien de toepasselijke wet- en regelgeving verandert. Het is daardoor raadzaam om de privacyverklaring op onze website regelmatig te raadplegen.